Caută
Sfaturi & Trucuri

Cum înregistrezi un contract de închiriere la Fisc și ce înseamnă asta

A meritat să investeşti timp pentru vizionările apartamentului şi cu negocierile ţinute pentru găsirea unui chiriaş potrivit apartamentului tău. Tot ce a mai rămas de făcut este să încheiaţi şi să semnaţi contractul. Dacă în articolul anterior am vorbit despre drepturile și obligațiile în ceea ce privește închirierea unui apartament, acum discutăm mai detaliat despre ce înseamnă pentru tine, ca și proprietar, să înregistrezi un contract de închiriere la Fisc și alte detalii pe care trebuie să le ştii pentru a închiria legal apartamentul pe care îl ai.

Care sunt actele necesare înregistrării unui contract de închiriere la Fisc?

Potrivit reglementărilor în vigoare, contribuabilii care obţin venituri din chirii au obligaţia să înregistreze contractul la Fisc în termen de 30 zile de la data încheierii acestuia. Pentru înregistrarea unui contract de închiriere sunt necesare următoarele acte:
Contractul de închiriere (original şi două copii);
Declaraţia de venit estimat/norma de venit (formular 220 în două exemplare);
Actul de identitate (copie);
Actul de proprietate/deţinere legală (copie şi original);
Împuternicire însoţită de actul de identitate al împuternicitului, după caz.

Pentru a putea închiria o locuinţă, eşti obligat să obţii şi un certificat energetic. Acesta atestă starea apartamentului din punct de vedere energetic sau, mai precis, îl încadrează într-o anumită clasa energetică (clasa A înseamnă că locuinţa foloseşte energia în mod eficient). De asemenea, odată cu înregistrarea contractului, trebuie depus la Fisc şi formularul 220 „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”, tot în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere.

Venitul brut şi venitul net

Potrivit noului Cod fiscal, venitul brut din chirii reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

De asemenea, conform normelor de aplicare a Codului fiscal, proprietarul are obligaţia să efectueze cheltuielile referitoare la întreţinerea şi repararea locuinţei închiriate, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dacă, în schimb, acestea sunt efectuate de către chiriaş, atunci ele se încadrează în cota forfetară de cheltuieli, cu diminuarea corespunzătoare a chiriei, iar impunerea rămâne nemodificată.

Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea unei cote de 40% asupra venitului brut. De menţionat că, pentru recunoaşterea deductibilităţii cheltuielii stabilite forfetar, proprietarul nu are obligaţia să prezinte organului fiscal niciun fel de documente justificative, se menţionează în normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Impozitul anual

Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat pe baza declaraţiei privind venitul realizat, formular 200, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net anual impozabil. Mai precis, după stabilirea impozitului anual datorat, este emisă decizia de impunere, care este comunicată contribuabilului. Potrivit noului Cod fiscal, venitul net anual impozabil se stabileşte pe fiecare sursă de realizare a venitului prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate. Veniturile care se realizează într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se consideră venit anual.

Este important de ştiut şi faptul că pentru veniturile din chirii se plăteşte CASS, dar nu se datorează şi contribuţia la pensie (CAS). Astfel, în cazul veniturilor din chirii se datorează, pe lângă impozitul pe venit de 16% şi o contribuţie la sănătate (CASS) de 5,5%.

Atenţie!

Contribuabilii care reziliază contractele de închiriere în cursul anului sunt obligaţi, potrivit Fiscului, să înștiințeze în scris în termen de cinci zile organul fiscal competent. În acest sens, se vor anexa, în copie, mai multe documente din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere, precum: actul adiţional, declaraţia pe propria răspundere, etc. Potrivit Codului fiscal, în situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, plăţile anticipate vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe baza de documente justificative.

Distribuie

Citește pe mail noutățile Wizmo!